Tłumaczenie uwierzytelnione vs tłumaczenie przysięgłe

27 stycznia 2020
Tłumaczenia uwierzytelnione
5/5 - (83 votes)

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione nazywane jest częściej tłumaczeniem przysięgłym lub niekiedy sądowym (choć tłumaczenia sądowe, to nie zawsze tłumaczenia uwierzytelnione).

Tłumaczenie przysięgłe obowiązkowo zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności z oryginałem. Jest opatrzone również pieczęcią urzędową, która jest wyrabiana w mennicy państwowej, a dokładnie mówiąc przez Mennicę Polską. W otoku zawiera imię i nazwisko danej osoby, a wewnątrz nazwę języka, w zakresie którego tłumacz zdobył uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Formuła poświadczająca jest zamieszczana na dokumencie w wersji językowej, na którą jest tłumaczony dokument.

Dodatkowo, tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest również informacją, czy poświadczony dokument jest zgodny z oryginałem, czy może z kopią. Tłumaczenie uwierzytelnione musi zawierać numer repertorium tłumacza przysięgłego, a także miejsce i datę wykonania tłumaczenia.

Wszystkie te elementy oddziela się znakami typograficznymi i umieszcza pod tekstem tłumaczenia. Tak przygotowany dokument tłumacz przysięgły podpisuje własnoręcznym podpisem, który musi być tożsamy z podpisem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe i jego klasyczna formuła poświadczająca po polsku wygląda mniej więcej tak:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

?Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z okazanym oryginałem/kopią dokumentu w języku (np.) angielskim, tłumacz przysięgły języka??., wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem??..

Nr Poz. w Rep???..                   Data??????.     Pieczęć imienna?????..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tłumaczenie uwierzytelnione lub  tłumaczenie przysięgłe  to  prosta wycena

 

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Tłumaczenie przysięgłe to zawsze 1125 znaków ze spacjami. Wycenę i doradztwo zapewniamy gratis. Tłumaczenia można zlecać online lub  stacjonarnie. Mieścimy się w centrum Warszawy na Wspólnej 41. Jesteśmy dostępni również pod nr telefonów 22-584-10-35/36 w godzinach (8.00-17.00). Nasze tłumaczenia pisemne czy ustne objęte są dożywotnią gwarancją, a na życzenie klienta archiwizowane są w bazie tłumaczeń. W tym miejscu można podejrzeć nasze referencje.

  Czy tłumaczenie uwierzytelnione to ciężka fizyczna praca?

  Ostemplowywanie i podpisywanie każdej strony kilkusetstronicowego dokumentu może być bardzo wymagającym i czasochłonnym zadaniem.  W większości, tłumacze dysponują dość ciężkimi pieczęciami atramentowymi. Od strony technicznej  stempel „manualny” – a o takich tu przede wszystkim mówimy – należy najpierw przycisnąć do poduszki barwiącej, a następnie do papieru.  Uzupełnianie atramentu i podstemplowywanie każdej strony to naprawdę ciężka fizyczna praca, która może dać się we znaki każdemu, najtwardszemu nawet tłumaczowi.

  tłumaczenie uwierzytelnione

  Dlatego w naszym szybko zmieniającym się świecie, już – uwaga – w 2004 roku! (art 18 ust. 1a z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505))  dopuszczono możliwość składania podpisu także drogą elektroniczną – tzw. „podpisem elektronicznym”. Piszemy o tym w naszym innym artykule dostępnymtutaj

  Podpis elektroniczny i tłumaczenie uwierzytelnione

  Opatrzenie tłumaczenia uwierzytelnionego takim podpisem zwalnia tłumacza z obowiązku stemplowania swojej pracy tradycyjną pieczęcią. Zamiast tego podpisuje on dokument swoim niepowtarzalnym prywatnym kluczem (certyfikatem kwalifikowanym) umieszczanym na karcie kryptograficznej lub czytniku kart pamięci.

  Mimo że instytucja podpisu elektronicznego funkcjonuje w Polsce już od 20 lat, papierowy obieg dokumentów to wciąż norma. Tym bardziej w tłumaczeniach przysięgłych. Wiele osób, instytucji i urzędów wciąż wymaga dokumentów opatrzonych tradycyjnym podpisem oraz pieczęcią tłumacza przysięgłego.

  Na razie sami tłumacze również nie palą się do tego, aby taki podpis wyrobić. Wiąże się to z kosztami – jest to wydatek rzędu co najmniej 250 PLN – czasem, którego mamy coraz mniej, ale także z barierą psychologiczną i niechęcią do zmian. Każde rozwiązanie ma oczywiście swoje plusy i minusy ? dlatego musimy po prostu poczekać i zobaczyć, czy wolimy, by tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone było podpisem elektronicznym czy też starym dobrym podpisem i pieczęcią.

  Tłumacz przysięgły zawodem zaufania publicznego

  Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy najpierw spełnić następujące wymogi:

  • być obywatelem polskim lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź EFTA lub innego państwa na zasadach wzajemności,
  • ukończyć studia wyższe,
  • biegle władać językiem polskim,
  • posiadać zdolność do czynności prawnych i nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym,
  • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu na tłumacza przysięgłego przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • złożyć ślubowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Tłumaczenia przysięgłe a egzamin na tłumacza przysięgłego

  Egzamin tłumacza przysięgłego przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem ministra sprawiedliwości  i składa się z dwóch części:

  • tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;
  • tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy  oraz z języka obcego na język polski

  Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części.

  Przysięga brzmi następująco:

  ?Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.?

  Złożenie przysięgi to ostatni etap, po którym osoba starająca się o tytuł zostaje umieszczona na oficjalnej liście osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

  Od tego momentu osoba wykonująca tłumaczenie uwierzytelnione jest niejako osobą zaufania publicznego. Na niej bowiem ciąży odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego). Wykonywanie tych obowiązków określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 r o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia uwierzytelnione powinny również być wykonywane w zgodzie z kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego, który został przyjęty uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS  12 stycznia 2019 roku

  Kodeks zawiera ważne elementy, m.in. zapisy o:

  • wierności  dokonywanego tłumaczenia z jego oryginałem;
  • tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego;
  • przypadkach, kiedy można odmówić tłumaczenia;
  • terminowym wykonywaniu tłumaczeń;
  •  zawiadomieniu o niemożności wykonania tłumaczeń;
  • zastępstwie w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • wynagrodzeniu tłumacza przysięgłego;
  • solidarności pomiędzy tłumaczami zarówno w Polsce jak i za granicą;
  • doskonaleniu i kwalifikacjach zawodowych;
  • dzieleniu się wiedzą;
  • pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • zakazie nieuczciwej konkurencji.