Tłumacz przysięgły

Niektóre teksty wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem. Są to m.in. testamenty, dyplomy, świadectwa, umowy, zaświadczenia, itp. Tego rodzaju przekładów nazywanych ” tłumaczenia przysięgłe” może dokonać jedynie tłumacz przysięgły, który dodatkowo zobowiązany jest do odnotowania takiego przekładu w repertorium tłumacza przysięgłego z informacją o dacie przyjęcia oraz zwrocie dokumentu, jego opisem oraz adnotacją o pobranym wynagrodzeniu.

Duże wymagania stawiane tłumaczom przysięgłym

Zgodnie z „Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25.11.2004 r. tłumacz przysięgły to osoba fizyczna, która:
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
•    zna język polski i posiada obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
•    ukończyła studia magisterskie,
•    nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
•    zdała egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i złożyła ślubowanie.

Egzamin składa się z części pisemnej: oraz ustnej. Podczas egzaminu kandydat dokonuje przekładów z języka polskiego na język obcy i na odwrót. Żeby uzyskać uprawnienia, należy uzyskać pozytywną ocenę z obu części. Egzamin jest przeprowadzany pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do złożenia wzoru swojego podpisu oraz swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Osoba będąca tłumaczem przysięgłym podlega odpowiedzialności zawodowej za niewypełnienie bądź nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25.11.2004 r. Może być wobec niego wszczęte postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości bądź wojewody. Tłumaczenia przysięgłe nienależycie wykonane  mogą skutkować nałożeniem takich kar jak: nagana, kara pieniężna, upomnienie, zawieszenie lub pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Więcej informacji  o tym ciekawym zawodzie :   można znaleźć w  artykułach naszego autorstwa pt:

Tłumaczenie uwierzytelnione vs tłumaczenie przysięgłe,

Do czego używamy „Apostille” w tłumaczeniach przysięgłych?,

Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym – czy zniszczy tradycje?,

Tłumacz przysięgły – to brzmi dumnie,

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, etapy pracy,

Inne tłumaczenia:

przekłady pisemne, przekłady ustne,  przekłady symultaniczne

1

JĘZYK

2

ZAŁĄCZ PLIK


3

WYBIERZ (*)

Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

4

WYŚLIJ ZAPYTANIE


(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

(*) Akceptuję politykę prywatności