Tłumacz
przysięgły

Niektóre teksty wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem. Są to m.in. testamenty, dyplomy, świadectwa, umowy, zaświadczenia, itp. Tego rodzaju przekładów może dokonać jedynie tłumacz przysięgły, który dodatkowo zobowiązany jest do odnotowania takiego przekładu w repertorium z informacją o dacie przyjęcia oraz zwrocie dokumentu, jego opisem oraz adnotacją o pobranym wynagrodzeniu.

Zgodnie z „Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25.11.2004 r. tłumacz przysięgły to osoba fizyczna, która:
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
•    zna język polski i posiada obywatelstwo polskie bądź jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
•    ukończyła studia magisterskie,
•    nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
•    zdała egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i złożyła ślubowanie.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, podczas których kandydat dokonuje przekładów z języka polskiego na język obcy i na odwrót. Żeby uzyskać uprawnienia, należy uzyskać pozytywną ocenę z obu części. Egzamin jest przeprowadzany pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Każdy tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej za niewypełnienie bądź nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25.11.2004 r. Może być wobec niego wszczęte postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości bądź wojewody. W konsekwencji mogą zostać naniesione takie kary jak nagana, kara pieniężna, upomnienie, zawieszenie lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Niektóre teksty wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem. Są to m.in. testamenty, dyplomy, świadectwa, umowy, zaświadczenia, itp. Tego rodzaju przekładów może dokonać jedynie tłumacz przysięgły, który dodatkowo zobowiązany jest do odnotowania takiego przekładu w repertorium z informacją o dacie przyjęcia oraz zwrocie dokumentu, jego opisem oraz adnotacją o pobranym wynagrodzeniu.

Zgodnie z „Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25.11.2004 r. tłumacz przysięgły to osoba fizyczna, która:
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych,
•    zna język polski i posiada obywatelstwo polskie bądź jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
•    ukończyła studia magisterskie,
•    nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
•    zdała egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i złożyła ślubowanie.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, podczas których kandydat dokonuje przekładów z języka polskiego na język obcy i na odwrót. Żeby uzyskać uprawnienia, należy uzyskać pozytywną ocenę z obu części. Egzamin jest przeprowadzany pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Każdy tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej za niewypełnienie bądź nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25.11.2004 r. Może być wobec niego wszczęte postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości bądź wojewody. W konsekwencji mogą zostać naniesione takie kary jak nagana, kara pieniężna, upomnienie, zawieszenie lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Lingua Nova Sp. z o.o. | ul. Wspólna 41 (p. II), 00-519 Warszawa, woj. mazowieckie | NIP: 5261039423, REGON: 010035982
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.
Polityka Prywatności