Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym – czy zniszczy tradycję?

16 stycznia 2020
Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym
4.9/5 - (62 votes)

Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym

Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym to nic innego jak tłumaczenie przysięgłe, które jest opatrzone podpisem w formie elektronicznej. Tłumacz przysięgły nie stempluje już swojej pracy tradycyjną pieczęcią. Zamiast tego podpisuje dokument swoim niepowtarzalnym prywatnym kluczem (certyfikatem kwalifikowanym) umieszczanym na karcie kryptograficznej lub  w czytniku z  kartą kryptograficzną.

Podpis elektroniczny stanowi nowoczesny i pewny certyfikat, za pomocą którego można potwierdzić autentyczność dokumentu. Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym jest bardzo dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla dokumentów które liczą wiele stron. Przy tłumaczeniu przysięgłym tłumacz musi podpisywać i pieczętować każdą stronę tłumaczenia. Jest to czynność mozolna i czasochłonna. W tego typu tłumaczeniach podpis elektroniczny może okazać się dużym ułatwieniem i znacząco skrócić czas pracy.

Podpis tradycyjny kontra podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym (uwierzytelnionym)

Podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym

Tłumaczenie przysięgłe, poświadczone własnoręcznym podpisem, to w dalszym ciągu najpopularniejsza, tradycyjna forma uwierzytelniania tłumaczeń przysięgłych.  Każde takie tłumaczenie należy opatrzyć formułą poświadczającą oraz pieczęcią.

Formuła powinna być zamieszczona w odpowiedniej wersji językowej oraz zawierać informację, czy dokument jest poświadczony zgodnie z oryginałem czy może z kopią. Niezbędne jest też umieszczenie numeru repertorium tłumacza przysięgłego, miejsca i daty wykonania tłumaczenia.

Jak wyrobić pieczęć tłumacza przysięgłego?

Osoba zainteresowana, po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych, powinna złożyć wniosek o wydanie pieczęci do prezesa sądu wojewódzkiego, który zamawia pieczęć u Ministra Sprawiedliwości (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 roku w sprawie tłumaczy przysięgłych). Pieczęć to znak i świadectwo wiarygodności i solidności tłumacza przysięgłego. Gwarantuje autentyczność sporządzonych dokumentów. Minister Sprawiedliwości zamawia  ją w Mennicy Państwowej. Wyrobienie pieczęci nie powinno trwać dłużej niż  4-7 tygodni. Termin jej wyrobienia nie jest jednak określony przepisami prawa. Mennica Państwowa przesyła wyrobioną pieczęć bezpośrednio tłumaczowi przysięgłemu, który dokonuje opłaty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wystawienia faktury. Orientacyjny koszt pieczęci wynosi 360 zł.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do złożenia wzoru swojego podpisu oraz swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Dezaktualizacja danych osobowych na pieczęci, jej zniszczenie lub zagubienie wymaga ponownego złożenia wniosku o wydanie stempla.

Pieczęć, która nie jest lub nie może być używana, musi zostać przekazana Ministrowi Sprawiedliwości. Powodem może być zużycie lub uszkodzenie pieczęci oraz wycofanie się z pracy tłumacza przysięgłego.

Jak zatem wyrobić podpis elektroniczny:

Użycie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego zostało dopuszczone i wprowadzone w życie na mocy  art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) .

Art. 18  tej ustawy brzmi:

Punkt ?1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.?

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że podpis elektroniczny zweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu posiada takie same skutki prawne jak poświadczanie tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej.

Podpis elektroniczny jest weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez Kwalifikowane Podmioty Usług Zaufania na podstawie przepisów i wymogów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z dnia 5 września 2016 roku, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Na polskim rynku jest pięć Kwalifikowanych Podmiotów Usług Zaufania działających na podstawie w/w przepisów m.in. Cencert  – https://www.cencert.pl/  i ich partner mobilny http://www.buknet.pl/produkty_k1/e-podpis/

 

Zestaw podpisu elektronicznego zawiera między innymi:

    • certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata (lub 1 rok). Po upływie tego terminu tłumacz przysięgły musi zadbać o jego przedłużenie (może zlecić tę czynność swojemu partnerowi mobilnemu)
    • czytnik kart z kartą kryptograficzną lub czytnik USB z kartą kryptograficzną
    • kartę lub minikartę kryptograficzną
    • oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
    • Wartość zakupu certyfikatu kwalifikowanego (na okres 2 lat) jest bardzo zbliżona do kosztu wyrobienia pieczęci, a odbiór następuje zdecydowanie szybciej (w okresie od 1 do 3 dni)

Tłumaczenie przysięgłe opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarantuje bezpieczeństwo i daje pewność, że dane rzeczywiście pochodzą od określonego tłumacza przysięgłego. Zapraszamy  tłumaczy oraz osoby potrzebujące tłumaczeń przysięgłych do biura Lingua Nova sp. z o.o,  firmy o zasięgu ogólnopolskim. Działamy nieprzerwanie od 1991 roku.  W naszej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu klientom bardzo wysokiej jakości rozwiązań tłumaczeniowych i szkoleniowych. Zawsze dokonujemy bezpłatnej wyceny i doradzamy. Każde nasze tłumaczenie objęte jest dożywotnią gwarancją i na życzenie klienta archiwizowane. Ukończone tłumaczenie zawsze podlega starannemu procesowi kontroli jakości zgodnemu z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100. Przetłumaczone teksty dostarczane są zawsze na czas, a koszt dostawy tłumaczonego tekstu w Polsce pokrywa Lingua Nova sp. z o.o. Możemy pochwalić się wieloma referencjami.