Poświadczenie bezpieczeństwa tłumacz i lektor

11 października 2021
poświadczenie bezpieczeństwa

Dokument “poświadczenie bezpieczeństwa” lub dostęp do informacji niejawnej dla tłumacza i lektora będącego jednoosobowym przedsiębiorcą warto zrobić, jeśli myślimy o pracy z  informacjami niejawnymi z klauzulą “poufne”, tajne” lub “ściśle tajne”. Dopuszczenie do prac związanych z tymi informacjami dla grupy zawodowej lektorów i tłumaczy wymaga  dwóch podstawowych czynności:

 • odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 •  uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Poświadczenie bezpieczeństwa w Lingua Nova

Lingua Nova sp.z.o.o poszukuje do współpracy tłumaczy oraz lektorów, którzy mają ważny certyfikat “poświadczenie bezpieczeństwa” uprawniający do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”, tajne” lub “ściśle tajne”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • plik z aktualnym CV;
 • datę wydania poświadczenia.

Informacje te należy wysłać na adres e-mail: tlumaczenia@agencjatlumaczen.com.pl

Poświadczenie bezpieczeństwa – o co chodzi?

Nadanie  informacjom  czy dokumentom niejawnym klauzuli “poufne”, tajne” lub “ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony wielu informacji.  Dostęp do niej mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione oraz dające rękojmię zachowania tajemnicy. Instytucje i firmy, które są w posiadaniu informacji niejawnych, podlegają kontroli w zakresie ich ochrony.

Jeśli więc jestem tłumaczem  lub lektorem, który chce lub musi pracować z dokumentami lub osobami, które mają dostęp do informacji niejawnych, warto zastanowić się nad wyrobieniem takiego poświadczenia.

Aktami prawnym regulującym kwestie związane z szeroko pojętą ochroną 
informacji niejawnych jest:

Zarówno szkolenia jak i weryfikację osób ubiegających się o poświadczenie bezpieczeństwa i dostęp do informacji niejawnych wg zapisów w ustawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub służba Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku naszej branży tłumaczeń i szkoleń językowych będzie to raczej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Kto może ubiegać się o poświadczenie bezpieczeństwa

Najważniejszym kryterium, czemu trudno się dziwić ustawodawcom, wydaje się być obywatelstwo. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo wykonywania czynności zleconych,
z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ?tajne? lub ?ściśle
tajne?. Wydaje się, iż tzw. “Native speakers”, czyli rodzimi użytkownicy danego języka z paszportami obcojęzycznymi, mogą mieć dostęp do informacji ” poufne”.

Na jaki okres wystawiane jest poświadczenie bezpieczeństwa dla lektora czy tłumacza

Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na następujące okresy:

 • 10 lat ? w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ?poufne?;
 •  7 lat ? w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ?tajne?;
 •  5 lat ? w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ?ściśle tajne?.

Jak wygląda proces weryfikacji tłumacza / lektora, któremu zostanie wystawione poświadczenie bezpieczeństwa

Ankieta – najważniejsza sprawa

Proces weryfikacji ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Jednym z podstawowych elementów jest bardzo szczegółowa ankieta o treści określonej w ustawie.

Po wypełnieniu, ankieta stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega
ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności ?poufne?.

Zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach trzecich określonych
w ankiecie, może odbywać się bez wiedzy i zgody tych osób, w zakresie niezbędnym
do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Wątpliwości do wyjaśnienia

Po wypełnieniu ankiety ustala się wg ustawy, czy istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące między innymi:
1) uczestnictwa, współpracy lub popierania przez osobę sprawdzaną działalności
szpiegowskiej, terrorystycznej, sabotażowej albo innej wymierzonej przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zagrożenia osoby sprawdzanej ze strony obcych służb specjalnych w postaci
prób werbunku lub nawiązania z nią kontaktu;

3) przestrzegania porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a przede
wszystkim, czy osoba sprawdzana uczestniczyła lub uczestniczy w działalności
partii politycznych lub innych organizacji, o których mowa w art. 13 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, albo współpracowała lub współpracuje z takimi
partiami lub organizacjami;

4) ukrywania lub świadomego niezgodnego z prawdą podawania w ankiecie
bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej ?ankietą?, lub postępowaniu
sprawdzającym przez osobę sprawdzaną informacji mających znaczenie dla
ochrony informacji niejawnych;

i również:

5) wystąpienia związanych z osobą sprawdzaną okoliczności powodujących ryzyko
jej podatności na szantaż lub wywieranie presji;
6) niewłaściwego postępowania z informacjami niejawnymi, jeżeli:

a) doprowadziło to bezpośrednio do ujawnienia tych informacji osobom
nieuprawnionym,

b) było to wynikiem celowego działania,

c) stwarzało to realne zagrożenie ich nieuprawnionym ujawnieniem i nie miało
charakteru incydentalnego,

d) dopuściła się tego osoba szczególnie zobowiązana na podstawie ustawy do
ochrony informacji niejawnych: pełnomocnik ochrony, jego zastępca lub
kierownik kancelarii tajnej.

Poszerzone postępowanie

W toku poszerzonego postępowania sprawdzającego ustala się ponadto, czy
istnieją wątpliwości dotyczące:

 •  poziomu życia osoby sprawdzanej;
 •  informacji o chorobie psychicznej lub innych zakłóceniach czynności
  psychicznych, ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie
  wpłynąć na zdolności psychofizyczne osoby sprawdzanej;
 •  uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.

Długość postępowania weryfikacyjnego zależy przede wszystkim od tego jak skomplikowany życiorys mamy i jakie dane zawarliśmy w ankiecie. Postępowanie weryfikacyjne jest złożone i trwa dość długo. Zamiast w dniach czy tygodniach, należy je liczyć w miesiącach. Jest ono również dość kosztowne – tutaj należy się liczyć z kosztem 3000 PLN.

Szkolenie – dużo szybsza i łatwiejsza sprawa

Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, stosowanych procedur, sposobów ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia. Tutaj sprawa jest prostsza.

Na szkolenie należy zarezerwować sobie dzień, ale z naszego doświadczenia wynika, iż jest to zazwyczaj kilka godzin. Jest ono znacznie tańsze aniżeli proces weryfikacji. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy, maksymalna wysokość kosztu szkolenia nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest ono również niezależne od procesu weryfikacji, czyli krótko mówiąc możemy przejść szkolenie i nie starać się o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa tłumacza czy poświadczenie bezpieczeństwa lektora. Na zakończenie szkolenia uczestnik szkolenia jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Uczestnik również otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie szkolenie na pewno przyda się również osobom, które np: podpisują dokumenty z klauzulą o zachowaniu tajemnicy dla przedsiębiorstw komercyjnych do czego zachęcamy naszych tłumaczy.

Jeśli potrzebujecie Państwo tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego, ustnego lub pisemnego zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Wycena jest niezobowiązująca i całkowicie bezpłatna:

  1

  Informacje o tłumaczeniu

  2

  Pliki

  3

  Dane kontaktowe


  OFERUJEMY TŁUMACZENIA:

  • zwykłe online? najpopularniejsza forma tłumaczeń, więcej informacji tutaj.
  • przysięgłe? niezbędne w  sprawach urzędowych, więcej informacji tutaj
  • ustne? to tłumaczenia w asyście tłumacza. Tłumaczenie może dzielić się na te bez potrzebnego sprzętu elektronicznego ( asystenckie i konsekutywne) i te, gdzie sprzęt staje się niezbędny (symultaniczne) ? więcej informacji tutaj.

  zapożyczenia w tłumaczeniach