Tłumaczenie zaświadczenia

27 października 2020
Tłumaczenie zaświadczenia

Tłumaczenie zaświadczenia to tłumaczenie najczęściej dokumentu urzędowego, który wydawany jest przez organ administracji publicznej w celu stwierdzenia określonych faktów lub przedstawienia stanu prawnego. Zaświadczenia wydawane są w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zasady wydawania zaświadczeń definiuje Dział VII ww. kodeksu obejmujący artykuły od 217 do 220 kpa.

W Lingua Nova wykonujemy tłumaczenia wszystkich rodzajów zaświadczeń na wszystkie języki świata w formie tłumaczeń przysięgłych jak i zwykłych. Wycena oraz dostawa przetłumaczonego tekstu jest zawsze bezpłatna. W celu dokonania wyceny należy przesłać dokumenty na adres: tlumaczenia@linguanova.com.pl, lub zadzwonić pod numer 22-584 10 35. Można również wypełnić poniższy formularz:

 

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Tłumaczenie zaświadczenia, które najczęściej są wykonywane przez nasz zespół to:

  lekarskie;

  niezaleganie z podatkami;

  niezaleganie z ZUS;

  zaświadczenie o zarobkach;

  zaświadczenie o zatrudnieniu;

  o przebiegu ubezpieczenia;

  ukończenia kursu;

  o niekaralności

  Wybrane rodzaje tłumaczenia zaświadczeń, które będą potrzebne:

  Tłumaczenie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

  lub stwierdzające zaległość podatkową, potwierdzającą  aktualną sytuację podatkową.

  Może być potrzebne do:

  •  korzystania z procedur uproszczonych w imporcie towarów;
  • weryfikacji kredytobiorcy przez bank;
  • zawierania umowy leasingowej;
  • dokonywania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości;
  • udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający.

  Tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego najczęściej dotyczy zaświadczenia stwierdzającego nasz aktualny stan zdrowia.

  Może być potrzebne do:

  • stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby ;
  • sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ;
  • pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • ustalenia prawa do zasiłków i ich wysokości;
  • przekroczenia granicy – zwłaszcza zaświadczenia o wynikach badań np. na Covid, o których szerzej piszemy tutaj

  Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności jest bardzo często wymagane za granicą, ale także w Polsce. Może być potrzebne do:

  • zdobycia pracy w Polsce (jeśli pracodawca jest np. obcokrajowcem) lub za granicami naszego kraju;
  • uzyskania koncesji na obrót paliwami;
  • uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  • otrzymania wizy lub obywatelstwa;
  • zdobycia pozwolenia na broń;
  • brania udziału w postępowaniach przetargowych.

  Więcej informacji o zaświadczeniu o niekaralności znajdziesz tutaj

  Tłumaczenie o wysokości zarobków przyda się sytuacjach życiowych, w których musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy.

  Może być potrzebne przy:

  • kupowaniu towarów na raty i może pomóc udowodnić, że kupujący będzie terminowo spłacać pożyczkę;
  • zapisywaniu dziecka do przedszkola;
  • dofinansowywaniu do kursu;
  • ubieganiu się o alimenty

  Wydawanie zaświadczeń do tłumaczenia

  Kodeks postępowania administracyjnego definiuje, w jaki sposób powinny być wydawane zaświadczenia.

  I tak zaświadczenie wydaje się w następujących okolicznościach:

  • na żądanie osób , które ubiegają się o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 1 kpa),
  • jeżeli potwierdzenie faktów lub stanu prawnego:
   •  jest wymagane przepisami (art. 217 § 2 pkt 1),
   • jest niezbędne ze względu na interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 kpa),
  • wydawane zaświadczenie powinno być wydane w terminie nie dłuższym niż 7 dni (art. 217 § 3 kpa),
  • odmowa wydania zaświadczenia  powinna następować w drodze postanowienia.
  • organ, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 kpa).
  • organ nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli (art. 220 § 1 kpa):
   • znane są one organowi z urzędu;
   • możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
    • posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
    • rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
    • wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
    • przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).