Klaster łańcucha dostaw – tłumaczenia dla branży TSL

14 października 2022
klaster łańcucha dostaw tłumaczenia dla branży TSL incoterms

Klaster łańcucha dostaw

Klaster łańcucha dostaw to inaczej układ sieciowy między przedsiębiorstwami, powiązanymi ze sobą w sposób  instytucjonalny, strategiczny oraz relacyjny. Np. w branży TSL znaczenie ma sieć powiązań między firmami transportowo-logistycznymi, spedytorami, urzędami celnymi, hurtownikami, kupującymi, a także innymi kluczowymi partnerami biznesowymi. Zatem firmy te łączy wspólny interes oparty na popycie i podaży własnych zasobów (produktów, usług) wnikających z kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym. Dlatego też działania są skoncentrowane na wymianie handlowej tych zasobów w łańcuchu dostaw oraz oscylują wokół: uporządkowania, ich alokacji do właściwych partnerów biznesowych, a także opracowania strategii użytkowania tych zasobów do własnych potrzeb przy równoczesnej maksymalizacji efektów współpracy. Oprócz zasobów rozumianych jako fizyczny produkt, aby móc wejść na zagraniczne rynki zbytu, należy pomyśleć również o niematerialnych zasobach relacyjnych. Dzięki właściwej komunikacji, w której sposób porozumiewania się jest ujednolicony dla ludzi z różnych stron świata w obliczu barier językowych czy norm kulturowych.

International Commercial Terms

Branża TSL przede wszystkim opiera się na zagranicznych rynkach zbytu: imporcie, eksporcie i  tranzycie. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby przy pozyskiwaniu zleceń od podmiotów zlokalizowanych w innych państwach, były wystandaryzowane zasady komunikacji zrozumiałe dla każdej ze stron współpracy. Istnieje dokument określający współpracę międzynarodową, zwaną Incoterms 2020, czyli International Commercial Terms. To międzynarodowe reguły handlowe, które opisują ujednolicone zasady podziału kosztów oraz ryzyka między kontrahentami z całego świata. Zostały one utworzone przez ICC – Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce), w której zrzeszonych jest ponad 6,5 miliona członków z różnych państw. Historycznie pierwsze spisane zasady handlowe sięgają roku 1936. Zasady kupna i sprzedaży międzynarodowej zmieniają się co 10 lat. Dlatego istnieją oznaczenia 2020, 2010. 2000, itd., które mają ogromne znaczenie przy realizacji zleceń.  Incoterms bazują na Konwencji ONZ odnoszącej się do umów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr

Jak należy rozumieć Incoterms 2020?

Incoterms nie są umową sprzedaży sensu stricte – to wyłącznie ujednolicone zasady ułatwiające współpracę między kontrahentami bezpośrednimi, a także instytucjami pośredniczącymi, którzy zdecydują się na kooperację międzynarodową. W skład Incoterms 2020 wchodzi 11 podstawowych terminów określonych trzy literowymi skrótami. Wśród reguł powszechnych dostępnych dla każdego rodzaju transportu będą to oznaczenia: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Również istnieją również skrótowce: FAS, FOB, CFR oraz CIF, które mają zastosowanie wyłącznie w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

Reguły powszechne

1. EXW (EX Works ? z zakładu)

zadaniem sprzedawcy jest sprawdzenie jakości wysyłanego towaru, a także właściwe zmierzenie wymiarów przesyłki, zważenie wagi ostatecznej, czy też policzenie towaru. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie wydania i dostarczenia towaru w wyznaczonym przez klienta miejscu. Sprzedawca nie jest zobligowany do dalszych czynności związanych np. z załadunkiem do transportu czy odprawę eksportową.

2. FCA (Free Carrier ? dostarczone do przewoźnika)

dostawa towaru zostaje uznana za zrealizowaną po stronie sprzedającego w momencie, gdy:

a. Załadunek odbywa się na terenie sprzedającego ? w momencie pełnego załadunku na transport zorganizowany przez kupującego;

b. Załadunek odbywa się poza terenem sprzedawcy ? w momencie dostarczenia towaru przez sprzedawcę do przewoźnika lub innej osoby, którą wskazał kupujący i są gotowe do wyładunku.

3. CPT (Carriage Paid To – przewóz opłacony do)

sprzedający opłaca fracht do wyznaczonego miejsca, w którym towar zostanie przekazany przewoźnikowi przez niego wskazanemu, co jest równoznaczne z przeniesieniem pełnego ryzyka straty lub uszkodzenia towaru na kupującego. Ważne jest, aby sprzedawca podpisał umowę na przewóz towarów od momentu dostawy do miejsca przeznaczenia.

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To ? przewóz i ubezpieczenie zapłacone do) 

zadaniem sprzedającego jest dostarczenie towarów do przewoźnika przez niego wskazanego. W tym samym momencie ryzyko strat lub uszkodzeń przechodzi na kupującego. Sprzedający musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów przez kupującego, licząc od miejsca dostawy do punktu przeznaczenia. Dodatkowo ubezpieczenie leży w gestii sprzedawcy.

5. DAP (Delivered at Place – dostarczone do miejsca)

sprzedający dostarcza towary, tym samym przenosząc ryzyko na kupującego w momencie pozostawienia towaru do pełnej dyspozycji kupującego oraz gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia. Również po stronie sprzedawcy istnieje wszelkie ryzyko związane z transportem towarów do miejsca przeznaczenia. Rozładunek należy już do roli  kupującego.

6. DPU (Delivered at Place Unloaded ? dostarczone do miejsca wyładowania)

zadaniem sprzedawcy jest dostarczenie towarów i przeniesienie ryzyka na kupującego po wyładowaniu ich z transportu i pozostawieniu do pełnej dyspozycji kupującego w miejscu przeznaczenia. To jedyna reguła, w której sprzedawca musi zorganizować wyładunek w oznaczonym miejscu.

7. DDP (Delivered Duty Paid ? dostarczone cło opłacone)

dostawa zostaje uznana za dokonaną po stronie sprzedającego w momencie, gdy dostarczy kupującemu towary odprawione w imporcie i gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia, za które ponosi odpowiedzialność.

Reguły transportu morskiego i śródlądowego

8. FAS (Free Alongside Ship ? dostarczone wzdłuż burty statku)

sprzedawca przenosi ryzyko na kupującego w momencie dostarczenia towaru do burty statku w oznaczonym porcie. nie jest wymagany załadunek po stronie sprzedawcy. Koszty i ryzyko w tym momencie przechodzi na kupującego.

9. FOB (Free On Board ? dostarczony na statek)

chwila przekroczenia burty statku przez towar to czas przeniesienia ryzyka i kosztów ze sprzedawcy na kupującego.

10. CFR (Cost and Freight ? koszt i fracht)

po załadunku w porcie nadania sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia, za które odpowiedzialny jest kupujący. Koszty ubezpieczenia leżą po stronie kupującego. Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek armatora.

11. CIF (Cost Insurance and Freidght ? koszt, ubezpieczenie i fracht)

sprzedający zawiera umowę ubezpieczeniową, którą opłaca. Po jego stronie jest również opłacenie frachtu. Dostarcza towar na pokład statku, co wiąże się z jednoczesnym przeniesieniem ryzyka straty lub uszkodzenia towaru na kupującego.

Incoterms 2020

Tłumaczenia dla branży TSL. Dlaczego warto współpracować z Lingua Nova?

Podjęcie współpracy z tłumaczami Lingua Nova to minimalizacja własnego czasu pracy. Możesz zająć się bieżącą pracą, a nasi tłumacze przygotują dla Ciebie tłumaczenia wybranych dokumentów na wybrany przez Ciebie język. Dzięki temu odciążymy Ciebie z części obowiązków związanych z tłumaczeniami, jednocześnie redukując Twój stres.

Tłumaczenia dla branży TSL obejmować będą m.in.:

 • Tłumaczenia przysięgłe specjalistycznych tekstów firmowych, w tym umów handlowych, dokumentów prawych, zezwoleń, koncesji;
 • Tłumaczenia ustne (wsparcie tłumaczy we właściwej komunikacji pomiędzy kontrahentami z różnych stron świata np. na międzynarodowych wydarzeniach branżowych, konferencjach, spotkaniach online, itd.)
 • Tłumaczenie materiałów promocyjnych i reklamowych (ulotki, foldery, artykuły publicystyczne, itd.) na język obcojęzycznego kontrahenta;
 • Tłumaczenie tekstów źródłowych na strony www w wielu językach świata;
 • I wiele innych.

  1

  JĘZYK

   

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   


  5 października 2022
  ekologiczne tłumaczenia

  Wpływ źródeł konwencjonalnych i alternatywnych energii na życie społeczeństwa

  Postępujące zmiany klimatyczne wpływają na jakość życia w otaczającej nas rzeczywistości. Ciągły przyrost ludności oraz rozwój technologiczny powodują konieczność zwiększenia zapotrzebowania na zużycie coraz większych ilości energii konwencjonalnej. Są nimi na przykład: ropa naftowa, paliwa kopalne, a w tym węgiel, gaz ziemny, płynny etc. Zapewnienie społeczeństwu stałego dostępu do źródeł energii jest jednym z kluczowych elementów, które znacząco wpływają na realizację codziennych potrzeb nas wszystkich. Należy mieć na uwadze również przyszłe pokolenia. Jednocześnie wpływa to na konieczność ochrony środowiska w jego naturalnej wersji, w związku z czym wzrasta świadomość społeczeństwa w obrębie ekologii oraz wykorzystywania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii, zatem większe stają się również wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć zakłady przemysłowe.

  Wyzwania dla branży nowych źródeł energii

  Z roku na rok pojawiają się coraz nowsze projekty unijne, usługi technologiczne, jak również regulacje prawne czy dyrektywy. Jest to odpowiedź na zbliżające się zmiany społeczno-gospodarcze, dlatego ważne jest, aby być z nimi na bieżąco. Celem nadrzędnym dla kluczowych osób w przemyśle energetycznym jest skupienie się  na poszukiwaniu alternatywnych sposobów pozyskiwania nowych źródeł energii tak, aby zapewnić ludziom nieprzerwane korzystanie z dobrodziejstw energetycznych przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony środowiska. W życie wchodzą projekty w wersji eksperymentalnej, mające na celu produkcję wyłącznie energii niekonwencjonalnej (pompy cieplne, wiatraki, elektrownie wodne, panele fotowoltaiczne, etc.). W rezultacie domy, jak i zakłady pracy są ogrzewane, na bieżąco jest również dostarczana ciepła woda. Jednym z największych wyzwań branży z zakresu nowych źródeł energii jest umiejętność wytworzenia i dostarczenia energii przy zoptymalizowaniu kosztów strategicznych i operacyjnych. Powszechnie utrwalonym mitem jest, że energie odnawialne są niewyczerpalne.

  Rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Proces wytwarzania energii, jak również dostarczanie jej do prawidłowego funkcjonowania nie należy do łatwych, a jego realizacja jest bardzo kosztowna. Umiejętność pozyskiwania nowych źródeł energii jest wyzwaniem w kryzysie energetycznym, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę.

  Domeną elektrowni jest wytwarzanie nowych źródeł energii poprzez przetwarzanie ich z pierwotnych zasobów z użyciem najnowocześniejszych urządzeń technologicznych. Elektrociepłownie, elektrownie jądrowe czy też elektrownie wodne to jedne z wielu licznych dostawców odpowiedzialnych za dostarczanie ludziom energii, wytworzonej przez zakłady przemysłowe.

  Nowe źródła energii

  Lingua Nova w służbie środowisku ? ekologiczne tłumaczenia są naprawdę? eko!

  Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów. Miarą naszego doświadczenia jest zaufanie klientów z różnych branż, którzy podjęli z nami współpracę.

  Realizujemy tłumaczenia tekstów na język obcy oraz polski dla branży z dziedziny nowych źródeł energii. Posługujemy się językiem fachowców.

   

   1

   JĘZYK

    

   2

   ZAŁĄCZ PLIK


   3

   WYBIERZ (*)

   Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

   4

   WYŚLIJ ZAPYTANIE

   (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie 668 041 698 lub poprzez e-mail

   (*) Akceptuję politykę prywatności

    

    

   Zdobyte doświadczenie pozwala nam na posługiwanie się wiedzą, która ułatwia komunikację z klientami. Podczas wykonywania zleceń bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby klientów tak, aby w jak największym stopniu móc spełnić ich oczekiwania.

   W swoim zespole posiadamy doświadczonych tłumaczy, koordynatorów, jak również weryfikatorów. Każde opracowanie tekstu podlega kilkuetapowej weryfikacji poprawności wykonanego zadania. W ten sposób klient może mieć pewność, że jego zlecenie zostało potraktowane z należytą uwagą i  precyzją.

   Tutaj wszyscy jesteśmy EKO-logiczni! ? o logice eko w biznesie

   Tutaj wszyscy jesteśmy EKO-logiczni! Czy wiedziałeś, że nasi tłumacze ograniczają ślad węglowy, dbając o środowisko? Jesteśmy jedną z niewielu branż, w której wykonawca nie musi jechać bezpośrednio do klienta bądź biura. Praca zdalna umożliwia pracę naszym lektorom z każdego zakątka świata.

   Ekologiczne tłumaczenia to współpraca z Lingua Nova

   Podejmując z nami współpracę  przy tłumaczeniach zwykłych, nie musisz wychodzić z domu. Wyślij plik źródłowy poprzez formularz kontaktowy, a my już zajmiemy się wszystkim. Wyjątkiem  mogą być tłumaczenia przysięgłe, które wymagają dostarczenia oryginalnych dokumentów w formie pisemnej. A także tłumaczenia ustne, które z reguły są wykonywane face to face. To jednak nie problem! W Lingua Nova działamy hybrydowo. Podczas tłumaczeń ustnych, oprócz wizyt stacjonarnych, często  zapraszamy klientów na spotkania online.

   Ekologiczne tłumaczenia środowiskowe obejmują m.in.:

   • Dokumentację techniczną z zakresu nowych źródeł energii;
   • Dokumentację opartą na metodologii projektowej;
   • Koncesje, pozwolenia, licencje;
   • Tłumaczenie na język obcy bądź ojczysty aktów prawnych dotyczących działania nowych źródeł energii;
   • Umowy przetargowe, wnioski o dotację;
   • Repozytorium naukowe (książki, publikacje naukowe digitalowe, artykuły, etc.);
   • Materiały promocyjne (w tym broszury, ulotki, materiały digitalowe, notki prasowe, karty informacyjne, etc.);
   • Instrukcje obsługi urządzeń wykorzystywanych w branży;
   • I wiele innych.