Tłumaczenie dokumentów rejestrowych

5 marca 2020
Tłumaczenie dokumentów rejestrowych
5/5 - (86 votes)

 Tłumaczenia dokumentów rejestrowych nie można mylić z dokumentami rejestracyjnymi

Tłumaczenie dokumentów rejestrowych to na pewno nie jest tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych, czyli dokumentów potrzebnych do zarejestrowania samochodu. O tych napomkniemy nieco dalej, gdyż jako profesjonalne biuro tłumaczeń Lingua Nova również wykonuje tego typu tłumaczenia.

Tłumaczenie dokumentów rejestrowych to tłumaczenie podstawowych dokumentów rejestrowych czyli założycielskich firmy. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej będziemy potrzebowali różnych, aczkolwiek w większości wypadków podobnych, dokumentów.

I tak w Polsce w przypadku najpopularniejszych

 • spółek prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna podstawowymi dokumentami rejestrowymi są:

NIP, REGON, KRS

NIP czyli numer identyfikacji podatkowej to kod składający się z dziesięciu cyfr i służący do zidentyfikowania podatnika czyli w tym wypadku spółki prawa handlowego. Trzy pierwsze cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego.

REGON czyli Rejestr Gospodarki Narodowej to rejestr prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Numer REGON to dziewięciocyfrowy identyfikator nadany każdej spółce prawa handlowego.

KRS ? to Krajowy Rejestr Sądowy działający od 1 stycznia 2001 roku. Daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorstwie, w tym spółkach prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru.

KRS jest jawny ? każdy może otrzymać odpis bezpłatnie. Na stronach ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy wyszukiwarkę podmiotów zarejestrowanych w KRS. Mamy również prawo do przejrzenia akt rejestrowych podmiotów w siedzibie (czytelni) sądu rejonowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu. Więcej informacji o KRS i tłumaczeniach KRS znajdą Państwo w artykule tłumaczenie KRS.

 • działalności gospodarczych: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna tłumaczenie dokumentów rejestrowych obejmuje:

NIP lub PESEL, REGON, CEIDG

NIP lub PESEL ? przy działalnościach gospodarczych. O NIP-ie już pisaliśmy, natomiast PESEL to skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności ? 11 cyfrowy symbol numeryczny służy do gromadzenia podstawowych informacji identyfikujących tożsamość osoby fizycznej. Jeśli nie jesteśmy przedsiębiorcą i płatnikiem VAT, możemy wówczas używać tego numeru w kontaktach z administracją skarbową.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja  Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Do CEIDG zgłaszamy także rejestrację spółki cywilnej. Informacje udostępniane w CEIDG są oczywiście jawne i bezpłatne.

Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę. CEIDG udostępnia również informacje o ustanowionym pełnomocniku. W obrocie zagranicznym, w państwie, które jest stroną konwencji haskiej, wydruk z CEIDG może zostać potwierdzony klauzulą apostille, o której piszemy szerzej w naszym artykule pt: ?Apostille – ach ten tajemniczo brzmiący tytuł w tłumaczeniach”.

Tłumaczenie dokumentów rejestrowych może też obejmować dokumenty wydawane przez inne niż Polska kraje. Wówczas będziemy mieli do czynienia z tłumaczeniami z języka obcego na język polski. Każdy z krajów może wydawać różne dokumenty dotyczące działalności gospodarczej i nie sposób podsumować tego w tym krótkim artykule.

Tłumaczenia dokumentów rejestrowych czy tłumaczenia dokumentów rejestracyjnych będą to prawie na pewno tłumaczenia przysięgłe, zwane niekiedy tłumaczeniami uwierzytelnionymi.

Przekłady przysięgłe czasami określane mianem tłumaczenia uwierzytelnione to jedno i to samo.

Tłumaczenia przysięgłe może wykonywać tłumacz przysięgły, który zdał egzamin państwowy, ma obywatelstwo polskie lub UE, pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wykształcenie wyższe, doskonale zna język polski oraz obcy, a także nie był karany. Tłumacz przysięgły poświadcza każdą stronę tłumaczenia swoją indywidualną pieczęcią oraz podpisem. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego mianowaną przez sąd po zdaniu trudnego egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia dokumentów rejestrowych mogą się przydać między innymi przy:

 • sprzedaży udziałów zagranicznym podmiotom lub przedsiębiorcom
 • zakładaniu spółek ? córek
 • startowaniu w różnego rodzaju zagranicznych konkursach lub przetargach
 • otwieraniu przedstawicielstw zagranicznych
 • otwieraniu konta bankowego za granicą
 • przy zabezpieczaniu transakcji międzynarodowych

Tłumaczenie dokumentów samochodowych

A jeśli chodzi o tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych (pamiętajmy, że nie jest to tłumaczenie dokumentów rejestrowych ;)) to oczywiście są one związane ze sprowadzeniem samochodu do Polski. Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych przez biuro tłumaczeń Lingua Nova to tłumaczenie przysięgłe obejmujące między innymi:

 • dowody własności pojazdu ? faktury, rachunku lub umowy
 • dowód rejestracyjny lub jego odpowiednik
 • badania techniczne
 • kartę pojazdu