Tłumaczenie KRS ( Krajowego Rejestru Sądowego)

22 lutego 2020
Tłumaczenie KRS
5/5 - (55 votes)

 Tłumaczenie KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Tłumaczenie KRS najczęściej będzie miało formę tłumaczenia przysięgłego. Przekład takiego dokumentu zasadniczo nie jest trudną sprawą. Jednak ze względu na jego istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa, tłumaczenie przysięgłe powinno zostać wykonane przez profesjonalną agencję tłumaczeń.

Bezpłatna wycena na tłumaczenie krs poniżej ↓

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

   

  Przed zleceniem takiego tłumaczenia należy upewnić się czy będziemy potrzebowali odpisu, wyciągu, czy może zaświadczenia.

  Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) daje możliwość uzyskania informacji o interesującym nas podmiocie, który posiada obowiązek wpisu do tego rejestru. Nie zawiera on przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź też działalnościach opartych na niej, takich jak np.: spółka cywilna.  Te firmy podlegają rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

   

  Na pewno tłumaczenie KRS, czy też tłumaczenie przysięgłe KRS będzie dotyczyło takich spółek jak:

  • jawne (sp. j.);
  • partnerskie (sp. p.);
  • komandytowe (sp. k.);
  • komandytowo – akcyjne (S. K. A.);
  • z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.);
  • akcyjne (S. A.);
  • europejskie (SE);

  oraz:

  • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • instytuty badawcze,
  • przedsiębiorstwa zagraniczne,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
  • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
  • instytucje gospodarki budżetowej.

  Dlatego jeśli ktoś poprosił nas o tłumaczenie KRS, czy tłumaczenie przysięgłe KRS, upewnijmy się najpierw, czy aby na pewno takie tłumaczenie dotyczy naszej firmy.

  KRS jest jawny – każdy może uzyskać bezpłatny dostęp. Na stronach ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy wyszukiwarkę podmiotów zarejestrowanych w KRS.  Mamy również prawo do przejrzenia akt rejestrowych podmiotów w siedzibie (czytelni) sądu rejonowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu.

  Krajowy rejestr sądowy składa się z 3 części rejestru:

  •  przedsiębiorców,
  •  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  •  dłużników niewypłacalnych.

  Jeżeli chcemy wykonać tłumaczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, najczęściej będzie to dotyczyło pierwszej części, czyli rejestru przedsiębiorców.

  Rejestr przedsiębiorców składa się z 6 działów:

  • I dział rejestru zawiera dane firmy lub podmiotu, formę prawną prowadzonej działalności, siedzibę i adres lub adresy jeśli jest ich więcej.  Znajdą się tu informacje na temat wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy oraz sposób powstania podmiotu, jeśli powstał w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału. Znajdziemy tu również numer NIP, REGON , informację o umowie bądź statucie.
  • II dział rejestru – znajdziemy informacje o reprezentacji podmiotu i osobach wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki. W dalszej części działu można znaleźć także informacje o organie nadzoru, oraz o prokurze, jeśli taka występuje.
  • III dział rejestru zawiera przedmiot działalności według PKD, informację o złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ewentualnie o badaniu sprawozdania finansowego.
  • IV działu rejestru – zawarte są w nim informacje o powstaniu zaległości podatkowych, celnych czy ZUS, a także o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.  Zawiera on również informacje o zabezpieczeniu majątku lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • V dział to ewentualna wzmianka o powołaniu lub odwołaniu kuratora.
  • VI dział zawiera informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz także dane likwidatorów, bądź zarządców. W dziale tym podlegają również ujawnieniu dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy. Ponadto będzie tu informacja o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania naprawczego wraz z danymi syndyka albo zarządcy przymusowego.

  Tłumaczenie odpisu z KRS przyda się na pewno, kiedy będziemy chcieli:

  • startować w przetargach i konkursach,
  • otworzyć filię firmy w innym kraju,
  • negocjować warunki współpracy z kontrahentami zagranicznymi,
  • wykonywać transakcje i operacje międzynarodowe poprzez banki zagraniczne.

  Tłumaczenie wyciągu KRS

  Ustawodawca przewidział także możliwość pobierania informacji z każdego z w/w działów (6) osobno. Każdy z tych działów pobrany osobno nazywa się wyciągiem z KRS . Każdy odpis z KRS składa się z 6-iu wyciągów.

  Tak wiec wynika z tego że wypis z KRS jest składową odpisu z KRS. A chcąc uzyskać tłumaczenie tylko jednej interesującej nas informacji nie ma potrzeby zamawiać całego odpisu- a tylko wyciąg z jednego działu.