Tłumaczenie KRS ( Krajowego Rejestru Sądowego)

22 lutego 2020
Tłumaczenie KRS

 Tłumaczenie KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Tłumaczenie KRS najczęściej będzie miało formę tłumaczenia przysięgłego. Przekład takiego dokumentu zasadniczo nie jest trudną sprawą. Jednak ze względu na jego istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa, tłumaczenie przysięgłe powinno zostać wykonane przez profesjonalną agencję tłumaczeń.

Przed zleceniem takiego tłumaczenia należy upewnić się czy będziemy potrzebowali odpisu, wyciągu, czy może zaświadczenia.

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) daje możliwość uzyskania informacji o interesującym nas podmiocie, który posiada obowiązek wpisu do tego rejestru. Nie zawiera on przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź też działalnościach opartych na niej, takich jak np.: spółka cywilna.  Te firmy podlegają rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na pewno tłumaczenie KRS, czy też tłumaczenie przysięgłe KRS będzie dotyczyło takich spółek jak:

 • jawne (sp. j.);
 • partnerskie (sp. p.);
 • komandytowe (sp. k.);
 • komandytowo – akcyjne (S. K. A.);
 • z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.);
 • akcyjne (S. A.);
 • europejskie (SE);

oraz:

 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Dlatego jeśli ktoś poprosił nas o tłumaczenie KRS, czy tłumaczenie przysięgłe KRS, upewnijmy się najpierw, czy aby na pewno takie tłumaczenie dotyczy naszej firmy.

KRS jest jawny – każdy może uzyskać bezpłatny dostęp. Na stronach ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy wyszukiwarkę podmiotów zarejestrowanych w KRS.  Mamy również prawo do przejrzenia akt rejestrowych podmiotów w siedzibie (czytelni) sądu rejonowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu.

Krajowy rejestr sądowy składa się z 3 części rejestru:

 •  przedsiębiorców,
 •  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 •  dłużników niewypłacalnych.

Jeżeli chcemy wykonać tłumaczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, najczęściej będzie to dotyczyło pierwszej części, czyli rejestru przedsiębiorców.

Rejestr przedsiębiorców składa się z 6 działów:

 • I dział rejestru zawiera dane firmy lub podmiotu, formę prawną prowadzonej działalności, siedzibę i adres lub adresy jeśli jest ich więcej.  Znajdą się tu informacje na temat wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy oraz sposób powstania podmiotu, jeśli powstał w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału. Znajdziemy tu również numer NIP, REGON , informację o umowie bądź statucie.
 • II dział rejestru – znajdziemy informacje o reprezentacji podmiotu i osobach wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki. W dalszej części działu można znaleźć także informacje o organie nadzoru, oraz o prokurze, jeśli taka występuje.
 • III dział rejestru zawiera przedmiot działalności według PKD, informację o złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ewentualnie o badaniu sprawozdania finansowego.
 • IV działu rejestru – zawarte są w nim informacje o powstaniu zaległości podatkowych, celnych czy ZUS, a także o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.  Zawiera on również informacje o zabezpieczeniu majątku lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • V dział to ewentualna wzmianka o powołaniu lub odwołaniu kuratora.
 • VI dział zawiera informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz także dane likwidatorów, bądź zarządców. W dziale tym podlegają również ujawnieniu dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy. Ponadto będzie tu informacja o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania naprawczego wraz z danymi syndyka albo zarządcy przymusowego.

Tłumaczenie odpisu z KRS przyda się na pewno, kiedy będziemy chcieli:

 • startować w przetargach i konkursach,
 • otworzyć filię firmy w innym kraju,
 • negocjować warunki współpracy z kontrahentami zagranicznymi,
 • wykonywać transakcje i operacje międzynarodowe poprzez banki zagraniczne.

Tłumaczenie wyciągu KRS

Ustawodawca przewidział także możliwość pobierania informacji z każdego z w/w działów (6) osobno. Każdy z tych działów pobrany osobno nazywa się wyciągiem z KRS . Każdy odpis z KRS składa się z 6-iu wyciągów.

Tak wiec wynika z tego że wypis z KRS jest składową odpisu z KRS. A chcąc uzyskać tłumaczenie tylko jednej interesującej nas informacji nie ma potrzeby zamawiać całego odpisu- a tylko wyciąg z jednego działu.