Tłumaczenie sprawozdania finansowego, tłumaczenie bilansu, tłumaczenie audytu biegłego rewidenta

18 listopada 2020
Tłumaczenie sprawozdania finansowego
5/5 - (209 votes)

Rzucamy światło

na tłumaczenie sprawozdania finansowego, tłumaczenie bilansu, jak również tłumaczenie audytu biegłego rewidenta.

Tłumaczenie sprawozdania finansowego, tłumaczenie bilansu czy tłumaczenie audytu biegłego rewidenta zawsze wykonujemy po akceptacji przez Klienta bezpłatnej wyceny tłumaczenia.  Zapytanie można skierować do nas, wypełniając poniższy formularz:

  1

  JĘZYK

  ozdobnik

  2

  ZAŁĄCZ PLIK  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Wyceny można także dokonać podczas osobistego kontaktu – jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00, na ulicy Wspólnej 41, p. II, tel.  22-584-10-35.

  Nasze biuro na mapach google znajduje się tutaj

  Tłumaczenie sprawozdania finansowego

  Jest to wierny przekład przedstawiający sytuację finansową określonego podmiotu gospodarczego

  Sprawozdanie finansowe dotyczy konkretnego roku obrachunkowego i wykonuje się je na dzień bilansowy. Sprawozdania finansowe w Polsce należy wykonywać zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 12, 20, 30, 31) lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości.

  Sprawozdanie finansowe składa się z następujących części:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • rachunku zysków i strat (rachunek wyników)
  • bilansu
  • zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych
  • dodatkowych informacji i objaśnień

  Tłumaczenie bilansu lub tłumaczenie sprawozdania z sytuacji finansowej

  Tłumaczenie bilansu, jest to tłumaczenie zestawienia aktywów i pasywów jednostki, sporządzane na początku (bilans otwarcia) i końcu (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego). W międzynarodowych standardach określa się je mianem „sprawozdania z sytuacji finansowej” (ang. statement of financial position). Jest to jeden z najważniejszych i obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. A więc można powiedzieć, że tłumaczenie sprawozdania finansowego będzie tłumaczeniem obszerniejszym, zawierającym więcej elementów niż tłumaczenie bilansu.

  Bilans stanowi odzwierciedlenie poszczególnych składników majątku każdego przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania w określonym momencie. Informuje o zasobach kontrolowanych przez jednostkę oraz sposobach ich pozyskania (zobowiązaniach i kapitałach własnych).

  Tłumaczenie audytu biegłego rewidenta lub tłumaczenie opinii biegłego rewidenta

  Tłumaczenie audytu

  Jest to tłumaczenie z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego. Celem takiego badania jest wyrażenie pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości. Biegły rewident przedstawia w raporcie rzetelność sytuacji majątkowej i finansowej.

  Potwierdzeniem uprawnień zawodowych rewidenta jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Uchwałę o wpisie do rejestru podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

  Komu przydadzą się tego typu tłumaczenia

  Tłumaczenia, zwłaszcza przysięgłe z całą pewnością przydadzą się wszystkim spółkom akcyjnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, które  sprawują kontrolę, czyli są jednostkami dominującymi nad innymi jednostkami, które z kolei nie mają potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Mówi o tym art. 56 ust. 2, art. 69 ust. 4, art. 70 ust. 1a i 1b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223. W ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, kierujący przedsiębiorstwem zobowiązany jest złożyć we właściwym rejestrze sądowym tłumaczenie przysięgłe na język polski, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta.

  Także organ oddziału zagranicznego przedsiębiorcy będącego zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, bankiem, instytucją kredytową lub instytucją finansową, jest obowiązany do złożenia w KRS, oprócz sprawozdania finansowego (oddziału) również sprawozdanie finansowe tej instytucji, banku bądź zakładu, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie, wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta i ich przekładem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

  Tłumaczenie bilansu, tłumaczenie sprawozdania finansowego czy tłumaczenie audytu, to tylko niektóre z naszych specjalistycznych tłumaczeń finansowo – prawnych.

  Tłumaczymy również takie dokumenty, jak:

  Poznaj języki zrozum ludzi

  To nasze niezmienne hasło od 1991 roku. Jeżeli interesują Państwa szkolenia językowe stacjonarne, czy też online – to zapraszamy na naszą stronę internetową – www. linguanova.com.pl