Tłumaczenie aktu notarialnego – co może wymagać takiego tłumaczenia?

16 lutego 2020
tłumaczenie aktu notarialnego - jak to się robi?

Tłumaczenie aktu notarialnego – formy oraz akty prawne

Tłumaczenie aktu notarialnego to tłumaczenie pisemne bądź tłumaczenie ustne. Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim. Najczęściej jest to tłumaczenie przysięgłe aktu notarialnego –  dokumentu, którego zadaniem jest potwierdzenie dokonania ważnej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego, jeśli wymaga tego prawo powoduje, iż dokonana czynność prawna jest po prostu nieważna, toteż może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi, a także prawnymi. Dlatego też akty notarialne sporządza na ogół osoba zaufania publicznego, jaką jest notariusz.

Podstawowe akty prawne regulujące czynności notarialne to:

Jakie podstawowe treści powinien zawierać akt notarialny tłumaczony przez tłumacza przysięgłego?:

 • dzień, miesiąc, rok oraz także dokładne miejsce sporządzenia aktu,
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza lub jego zastępcy,
 • nr repertorium notariusza,
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych lub działających w imieniu osoby prawnej,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej,
 • oświadczenia stron, z powołaniem się na dokumenty pokazane na akcie,
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów oraz także istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
 • stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i również podpisaniu aktu,
 • podpisy osób biorących lub obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego,
 • klauzula tłumacza przysięgłego
 • podpis tłumacza przysięgłego,
 • podpis notariusza.

Niekiedy zdarza się, że akt notarialny za granicą może być przygotowany także przez polskiego konsula. Akt notarialny przed podpisaniem musi być też odczytany stronom aktu. Jeżeli w transakcji bierze udział obcokrajowiec, wówczas tłumaczenie aktu notarialnego przez tłumacza przysięgłego staje się koniecznością. Również w przypadku, jeśli notariusz nie czyta i nie mówi w języku obcym, niezbędne jest odczytanie aktu notarialnego w danym języku. Tłumaczenie aktu notarialnego ustnie przez tłumacza przysięgłego kończy się złożeniem podpisu na każdej stronie tłumaczenia oraz podaniem w końcowej części aktu notarialnego danych tłumacza.

Tłumaczenie aktu notarialnego może być wymagane przy następujących rodzajach umów:

 • zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości  i przenoszące własność,
 • o przedłużenie użytkowania wieczystego,
 • zbycia spółdzielczego prawa do własności lokalu,
 • zobowiązujące do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i przenoszące to prawo,
 • deweloperskie,
 • odrębnej własności lokalu,
 • o podział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
 • spółki akcyjnej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • przedwstępnych,

również oświadczenia np.:

 • darczyńcy przy umowie darowizny,
 • woli o ustanowieniu fundacji,
 • o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego,
 • właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka),
 • nowego komplementariusza, a także oznaczenie wartości jego wkładów oraz zgoda na brzmienie statutu,
 • nowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przystąpieniu do spółki oraz objęciu udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej,
 • wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego,
 • zarządu spółki akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego, przy zawiązywaniu spółki akcyjnej,
 • wszystkich członków zarządu spółki akcyjnej o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego,
 • o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, składane przy zgodnym wniosku o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, obejmujące zobowiązanie do dokonania zamiany,
 • najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu,
 • użytkownika wieczystego nieruchomości o zrzeczeniu się swego prawa.

statuty np.:

 • spółki komandytowo – akcyjnej oraz także akcyjnej,
 • banku spółdzielczego, funduszu inwestycyjnego, jak również towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,

oraz również inne dokumenty jak np: zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego.

Warto również wspomnieć, iż tłumaczenie aktu notarialnego oraz sam akt notarialny przechowuje kancelaria notarialna, w której jest on podpisywany. W przypadku likwidacji kancelarii notarialnej, lub po 10 latach od sporządzenia aktu, oryginały przekazywane są do odpowiedniego archiwum. Toteż poszukiwania aktu notarialnego najlepiej zacząć od archiwum ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który był przypisany do rejonu, w którym znajdowała się kancelaria notarialna. Następnie, po znalezieniu takiego aktu notarialnego, sąd może sporządzić jego wypis. Wypis jest podpisywany wówczas przez sędziego.