Tłumaczenie na walnym zgromadzeniu

31 maja 2020
Tłumaczenie na walnym zgromadzeniu

Tłumaczenie na walnym zgromadzeniu to bardzo często realizowane przez biuro tłumaczeń Lingua Nova tłumaczenie. Czym jest walne zgromadzenie i jakie funkcje pełni? Dlaczego obecność tłumacza podczas walnego zgromadzenia jest czasami niezbędna?

Tłumaczenie na walnym zgromadzeniu

Walne zgromadzenie to najwyższy z organów w spółce akcyjnej, komandytowo – akcyjnej czy też spółdzielni. Walne zgromadzenie realizuje uprawnienia właścicieli (akcjonariuszy czy spółdzielców) do kierowaniu spółką czy spółdzielnią.

Kodeks spółek handlowych czy prawo spółdzielcze rozróżnia dwa rodzaje walnego zgromadzenia: zwyczajne (ZWZ, ZWZA) i nadzwyczajne (NWZ, NWZA).

Tłumaczenie na walnym zgromadzeniu jest potrzebne wówczas, gdy na sali znajdują się obcokrajowcy, co w przypadku umiędzynarodowienia spółek, zarządów i akcjonariuszy jest praktycznie nieuniknione. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest przede wszystkim:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki. Oczywiście pisemne tłumaczenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu należy przygotować odpowiednio wcześniej we wskazanym przez klienta języku. Czasami przy bardzo dużym umiędzynarodowieniu walnego zgromadzenia potrzebne jest przetłumaczenie dokumentów na kilka języków, w tym również wykonanie tłumaczeń przysięgłych;
 • podjęcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
 • udzielenie członkom organów absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.

Walne zgromadzenie ponadto podejmuje decyzje:

 • dotyczące roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu;
 • o zbyciu lub wydzierżawieniu firmy lub jej zorganizowanej części i o ustanowieniu na nich praw rzeczowych;
 • dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że statut spółki stanowi inaczej;
 • o emisji obligacji czy warrantów subskrypcyjnych;
 • o nabywaniu własnych akcji;
 • o użyciu kapitału zapasowego czy rezerwowego;
 • o zawarciu umowy o nabycie mienia przewyższającego wartością jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego;

W walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą wziąć udział:

 • uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ich nazwiska figurują w księdze akcyjnej minimum na tydzień przed odbyciem się walnego zgromadzenia;
 • uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie zostały odebrane przed jego ukończeniem;
 • członkowie zarządu i rady nadzorczej;

Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane, którzy chcą wziąć udział w walnym zgromadzeniu, powinni złożyć w spółce imienne świadectwa udziałowe.

Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Większość kwalifikowana jest wymagana w następujących przypadkach:

 • emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiana statutu, umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego, zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązanie spółki – 3/4 głosów,
 • zmiana statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy,
 • istotna zmiana przedmiotu działalności spółki – większość 2/3 głosów.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić  na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Uchwały walnego zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.

Tłumaczenie protokołu na język obcy jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego i podpisywane przez notariusza. Tłumaczenie przysięgłe aktu notarialnego kończy się złożeniem podpisu na każdej stronie tłumaczenia oraz podaniem w końcowej części aktu notarialnego danych tłumacza.

Tłumaczenie aktu notarialnego jak również sam akt notarialny przechowuje kancelaria notarialna. W przypadku jej likwidacji lub po 10 latach od sporządzenia aktu oryginały przekazywane są do odpowiedniego archiwum.