Tłumaczenia chemiczne i tłumaczenia z zakresu środków ochrony roślin

16 grudnia 2021
Tłumaczenia chemiczne
5/5 - (52 votes)

Tłumaczenia z zakresu środków ochrony roślin czy tłumaczenia chemiczne stanowią dość wąską dziedzinę w branży tłumaczeń specjalistycznych i naukowych.

Środki ochrony roślin które stosujemy, muszą być uprzednio zarejestrowane i najczęściej sprawdzone w warunkach klimatycznych i rolniczych danego kraju. Dlatego tak ważna w procesie rejestracji jest dokumentacja dotycząca danego środka ochrony roślin.

Od 1991 roku Lingua Nova realizuje profesjonalne tłumaczenia dotyczące działów chemii organicznej i nieorganicznej. W tym czasie nasi tłumacze wypracowali olbrzymią bazę terminologiczną i pamięć tłumaczeniową, której skromny fragment prezentujemy w niniejszej publikacji.

Preferujemy stałą współpracę na zasadzie podpisania umowy  lub oddzielnych zleceń na poszczególne partie materiału.

Bezpłatna wycena na tłumaczenia chemiczne czy tłumaczenia z zakresu ochrony roślin dostępna jest poniżej:

  1

  Informacje o tłumaczeniu

  2

  Pliki

  3

  Dane kontaktowe


  Czego dotyczą tłumaczenia z zakresu ochrony roślin ?

  Środki ochrony roślin to nic innego jak mieszaniny lub substancje chemiczne, często również żywe organizmy, które chronią uprawy przed zniszczeniem. Regulują wzrost roślin, ich rozwój oraz kontrolują procesy biologiczne.

  Nowoczesne środki ochrony roślin (w nazewnictwie międzynarodowym zwane ?pestycydami?) powinny działać szybko, cechować się niską toksycznością dla ludzi i zwierząt oraz nie kumulować się w środowisku naturalnym.

  O historii słów kilka:

  Pierwsze pestycydy, a konkretnie napar z tytoniu, zaczął być stosowany już 200 lat temu. Naparem tym tępiono mszyce. Pierwszy sztucznie wyprodukowany pestycyd wprowadzono na rynek w 1892 roku.

  W latach 40 tych. XX wieku stosowano powszechnie DDT? pestycyd, który okazał się bardzo szkodliwy dla środowiska naturalnego. Z tego względu po około 20 latach został wycofany, a jego użycie zabronione.

  Wszystkie środki ochrony roślin zarejestrowane i dopuszczone do stosowania w rolnictwie są drukowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce kwestie prawne związane ze środkami ochrony roślin reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020 r. poz. 2097)

  Tłumaczenia chemiczne ? przede wszystkim tłumacz

  Profesjonalne tłumaczenie powinno być przygotowane przez osobę, która specjalizuje się w danej dziedzinie i posiada doświadczenie. Niezbędna jest znajomość fachowego słownictwa powszechnie używanego przez osoby zawodowo zajmujące się daną tematyką.

  Rzadko spotyka się tłumaczy, którzy są w stanie poradzić sobie absolutnie z każdym tekstem, dlatego tłumaczenia chemiczne czy tłumaczenia środków ochrony roślin muszą być przygotowywane przez tłumaczy branżowców.

  Dobry tłumacz chemiczny pracuje przede wszystkim tak aby “nie zaszkodzić”.

  Tłumaczenia chemiczne, tłumaczenia z zakresu środków ochrony roślin to tłumaczenia m.in.:

  • materiałów naukowych;
  • dokumentów dotyczących szerokiego BHP w obszarze stosowania danego środka chemicznego;
  • naukowe ? artykuły, publikacje, podręczniki;
  • specjalistyczne z branży chemii;
  • dokumentacji i badań;
  • instrukcji obsługi;
  • kart informacyjnych produktów.

  Glosariusz terminologii dot. środków ochrony roślin

       polsko – angielski

  POLSKI ANGIELSKI
  absorpcja substancji czynnej uptake of the active
  aktywność biologiczna biological activity
  aktywność gleby soil activity
  aminotriazyny aminotriazinone
  analiza ryzyka wrodzonego evaluation of the Inherent Risk of the Active
  analiza zależności struktura-aktywność aminotriazynonów structure-activity relationships of substituted aminoitriazinones
  aplikacja przedwschodowa pre-emergence applications
  badania dawki minimalnej minimized dose rate trials
  badania fitotoksyczności phytotoxicity trials
  badania minimalnej dawki skutecznej minimum effective dose tests
  badania skuteczności efficacy trials
  badania terenowe Field-Test
  badania terenowe na małą skalę  small scale field tests
  badania terenowe rozkładu field studies on degradation
  badania toksyczności toxicity studies
  badania wstępne preliminary trials
  badanie fitotoksyczności phytotoxicity trial
  badanie laboratoryjne lab-test
  badanie monitorujące monitoring study
  badanie przeprowadzone w komorze klimatycznej in terrestrial plant studies (in climatic hall
  badanie wrażliwości sensitivity study
  badanie wstępne preliminary screening
  badań selektywności selectivity trials
  bieluń dziędzierzawa jimsonweed
  biomasa biomass
  biotypy biotypes
  biotypy chwastów weed biotypes
  biotypy odporne resistant biotypes
  bulwy tubers
  burak cukrowy sugar beet
  chloroplasty chloroplasts
  chwastnica jednostronna ECHCG Cockspur grass ECHCG
  chwasty dwuliścienne TTTDD dicotyledonous Weeds TTTDD
  chwasty szerokolistne broadleaf weeds
  ciężar  substancji suchej  dry weight
  czerwiec POLAV Knotgrass POLAV
  dawka podwojona double dose rate
  degradacja degradation
  dwutlenek węgla carbon dioxide
  dymnica pospolita FUMOF  Common Fumitory FUMOF
  działka kontrolna untreated control
  fasola zwyczajna dry field of beans
  fiołek trójbarwny VIOAR Field Pansy VIOAR
  fitotoksyczność Phytotoxicity
  fotosystem photosystem
  gęstość gleby soil density
  głębokość gleby soil depths
  gwiazdnica pospolita Common Chickweed
  hamować fotosyntezę inhibit photosynthesys
  hamowanie fotosyntezy photoinhibition
  herbicydy herbicides
  inhibitory fotosystemu inhibitors of photosystem
  jęczmień (jary i ozimy) barley (spring and winter)
  jęczmień jary spring barley
  jęczmień ozimy winter barley
  kapusta rzepaku BRSNN Volunteer Rape BRSNN
  kiełki sprouts
  kiełkowanie ziaren seed germination
  komora klimatyczna growth chamber
  komora klimatyczna climatic hall
  komosa biała White Goosefoot
  komosa biała CHEAL White Goosefoot CHEAL
  koniczyna Incarnation Clover
  korozja corrosion
  krótki okres uśpienia low dormancy
  krzywe dawka-reakcja dose-response curves
  ksylem xylem
  kultywatory cultivators
  kwas tłuszczowy fatty acid
  len flax
  liczebność populacji population density
  lipidy plastydowe plastidic membrane  lipids
  lipidy poza-plastydowe extra-plastidic membrane lipids
  listowie leaves
  lucerna alfafa
  łoboda rozłożysta ATXPA Common Orache ATXPA
  metabolity metabolites
  miejsce wiązania binding site
  miejsce wiązania na białku DI w fotosystemie specific ?binding site on the DI protein subunit of photosystem
  mieszanki herbicydów mixtures of herbicides
  mieszanki zbiornikowe tank mixes
  minimalny zakres orki minimum tillage
  mutacje mutations
  nacisk selekcyjny selection pressure
  nadprodukcja białka wiążącego overproduction of a binding protein
  najwyższa dawka the highest dose rate
  nawóz płynny liquid fertilizer
  nicienie nematodes
  odbarwienia discoloration
  oddziaływanie niepożądane adverse effects
  oddziaływanie rezydualne residual activity
  odmiany varieties
  odporność resistance
  odporność krzyżowa cross-resistance
  okres uśpienia dormancy
  okresu oczekiwania waiting period
  oprysk  listowia foliar applications
  opryski podczas bezwietrznej pogody spraying in calm
  organizm żywicielski host
  organizmy docelowe target organism
  organizmy pożyteczne beneficial organisms
  organizmy żywicielskie dla owadów alternate hosts for insects
  oset wieloletni CIRAR Perennial Thistle CIRAR
  owies oat
  pędy runners
  plastochinon plastoquinone
  płodozmian rotation
  płodozmian crop rotation practice
  porównanie receptury biologicznej biological formulation comparison
  postac deaminodiketometrybuzyny Desamino-Diketo-Metribuzin
  powój polny CONAR Field Bindweed CONAR
  powschodowe post-emergence
  poziewnik szorstki GAETE Common Hempnettle GAETE
  poziom cząsteczkowy molecular base
  poziomem toksyczności toxicity
  procedura przetwarzania processing procedure
  proces przemian transformation process
  produkty roślinne plant products
  programy Integrowanej Produkcji i Zintegrowanego Zwalczania Szkodników (IPM) Integrated Pest Management (IPM) programs
  programy zwalczania chwastów weed management programs
  przebarwienie liści discoloration of leaves
  przedwschodowe pre-emergence
  przedziały czasowe pomiędzy aplikacją intervals between application
  przetacznik nitkowaty VERPE Creeping Speedwell VERPE
  przetwarzanie roślin treated plants
  przytulia czepna GALAP Cleavers GALAP
  psianka czarna SOLNI Black Nightshade SOLNI
  pszenica zwyczajna dryland winter wheat
  ramy czasowe przewidziane dla zwykłego płodozmianu timeframe of a normal agricultural crop rotation schedule
  rdest plamisty POLPE Redshank POLPE
  rdestówka powojowata POLCO Black Bindweed POLCO
  receptura formulae
  rekomendowane  kultywarów recommended cultivars
  roślina jara summer crop
  rośliny docelowe target plants
  rośliny uprawiane następczo succeeding crops
  rośliny wykorzystywane do rozmnażania plants used for propagating purposes
  rozkład degradation
  rozmnażanie propagation
  rumianek pospolitego MATCH Wild Chamomile MATCH
  ryzyko agronomiczne agronomic risk
  ryzyko wrodzone wykształcenia odporności inherent risk of resistance
  rzepak rape
  rzepień cocklebur
  sadzonki cuttings
  Senna obtusifolia sicklepod
  Senna occidentalis coffeeweed
  Sida rhombifolia teaweed
  siewki seedlings
  sit siny Black grass
  sit siny ALOMY Blackgrass ALOMY
  składniki odżywcze nutrients
  skuteczność rezydualna związku residual efficacy of a compound
  skutki rezydualne residual effects
  soczewica lentils
  spektrum chwastów spectrum of weeds
  spełnienie wymogów sanitarnych sanitation
  sposób działania związku mode-of-action of the compound
  spryskanie wielkopowierzchniowe broadcast spraying
  substancja czynna active substance
  substancją czynna active ingredient
  szczepy odporne resistant strains
  śmiertelność mortality
  średnia wydajność average performance
  tasznik pospolity CAPBP Shepherd´s purse CAPBP
  techniki antyznoszeniowe  low pressure and drift reducing nozzles
  translokacja translocation
  trawy jednoroczne annual grasses
  triazyna Triazines
  triazyny asymetryczne (as) asymmetrical (as) triazines
  trwałość persistence
  ukorzeniona trawa kuśa established bermudagrass turf
  ulegać rozkładowi be degraded
  umiarkowane ryzyko moderate risk
  uprawy krzyżowe cruciferous crops
  uprawy następcze following crops/succeeding crops
  uprawy sąsiadujące neighbouring crops
  uprawy sąsiednie adjacent crops
  uprawy zbożowe cereal crops
  utrudnia zbiory mechaniczne hamper the mechanical harvest
  wartości NOEL (Poziom bez obserwowanego działania) NOEL values (No-Observable-Effect Level)
  wartość relatywna relative values
  wiechlina roczna POAAN Annual Meadowgrass POAAN
  wigor wzrostu vegetative vigour
  wigor wzrostu growth-vigour
  wrażliwość bazowa baseline sensitivity
  wskaźnik przeżywania ziaren w glebie survival rate of seed in soil
  wstępne badania zakresu preliminary range finding tests
  wydajność plonu harvest efficiency
  wykiełkować germinate
  wykształcenie odporności development of resistance
  wypierać to displace
  wyrównanie rzędów rows levelling
  wysiew sowing
  wysiew próbny test planting
  wysiewać snow
  wysiewane lub szczepione direct-seeded
  wzrost rozsad seedling emergence
  zalecana dawka recommended application rate
  zaorać to plough
  zaślaz pospolity velvetleaf
  zmiana receptury altered formulation
  zmiana receptury formulation change
  zmienność genetyczna genetic variability
  znoszenie podczas aplikacji spray drift
  zubożenie plonów  weakening crop stand
  zubożyć plony to reduce yields
  związki compounds
  zwykły płodozmian normal rotation
  żółtnica GASSS Galinsoga  GASSS
  życica rye grass

   

  Glosariusz dla branży kolejowej dostępny tutaj

  Glosariusz dla branży energetycznej dostępny tutaj

  Wyciąg z innych glosariuszy językowych dostępny tutaj

  Poznaj języki! Zrozum ludzi! Bo sukces zaczyna się od komunikacji!

  Zapraszamy na nasze branżowe szkolenia językowe? tutaj