Tłumaczenie pełnomocnictwa i tłumaczenie prokury

2 marca 2020
Tłumaczenie pełnomocnictwa, tłumaczenie prokury i tłumaczenie oświadczenia woli

Tłumaczenie pełnomocnictwa jako oświadczenie

Tłumaczenie pełnomocnictwa czy też tłumaczenie prokury to tak naprawdę tłumaczenie oświadczenia woli. Pełnomocnictwo upoważnia drugą osobę/osoby lub podmiot do realizacji czynności prawnych. Mocodawca to osoba, która udziela pełnomocnictwa, natomiast pełnomocnik to właśnie osoba lub podmiot upoważniony do dokonywania czynności prawnych.

Aby udzielić pełnomocnictwa musimy złożyć oświadczenie woli. Upoważniamy w nim określoną osobę do dokonania w naszym imieniu i ze skutkiem prawnym określonej czynności prawnej. Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do przyjmowania i składania oświadczeń woli, które mają na celu wywołanie, powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

Dopuszczalna również jest ograniczona zdolność do czynności prawnych, którą mają np. osoby małoletnie lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Oświadczenie woli mocodawcy co do ustanowienia pełnomocnika wymaga, aby złożył go (zakomunikował) pełnomocnikowi – nie wystarczy, że zamiar ten ogłosimy publicznie lub zakomunikujemy go osobie trzeciej.

 Tłumaczenie pełnomocnictwa dopuszcza jedynie takie typy pełnomocnictwa jak:

  • ogólne, obejmujące jedynie umocowanie do wykonywania czynności zwykłego zarządu (np. do pobierania czynszu). Tłumaczenie jak i pełnomocnictwo wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  • gatunkowe lub rodzajowe – wskazują na określone czynności prawne, które może wykonywać pełnomocnik (np. podpisywanie umów) – takiego pełnomocnictwa nie możemy stosować dla tych czynności prawnych, które objęte są pełnomocnictwem szczególnym,
  • szczególne – dotyczą indywidualnie oznaczonej czynności prawnej (np. sprzedaży konkretnie wymienionej nieruchomości).

Forma pełnomocnictwa

Tłumaczenie pełnomocnictwa może przybrać formę tłumaczenia pisemnego lub ustnego zwykłego, bądź też tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie prokury (specjalnego rodzaju pełnomocnictwa) będzie miało raczej charakter tłumaczenia przysięgłego. Przed przystąpieniem do tłumaczenia pełnomocnictwa powinniśmy zawsze się dowiedzieć, jakiego tłumaczenia będziemy potrzebowali. Każde bowiem z wymienionych tłumaczeń ma swoją specyfikę i wykonują je zupełnie inni tłumacze.

Wracając do formy tłumaczeń, określają ją przepisy prawa, a konkretnie art. 99 kodeksu cywilnego, który mówi iż:

  • jeśli do ważności czynności potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo powinno być udzielone w identycznej formie,
  • pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Tłumaczenie prokury

Tłumaczenie prokury to tłumaczenie pełnomocnictwa szczególnego rodzaju. Prokura to pełnomocnictwo dla osoby fizycznej (nazywanej prokurentem) posiadającej zdolność do czynności prawnych. Upoważnia ono prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury może udzielić każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Notabene o tłumaczeniach KRS pisaliśmy już w poprzenim artykule.

Tłumaczenie prokury będzie miało najprawdopodobniej charakter tłumaczenia przysięgłego. Zainteresowany podmiot, który potrzebuje tłumaczenia pełnomocnictwa, będzie chciał zobaczyć podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego.

Wyróżniamy trzy rodzaje prokury:

  • samodzielną, samoistną lub oddzielną – prokurent sam wykonuje powierzone mu obowiązki,
  • łączną – dla dokonywania czynności prawnych potrzebujemy współdziałania wszystkich prokurentów, którzy występują np. w KRS,
  • oddziałową – działanie prokurenta ograniczone jest do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Tłumaczenie pełnomocnictwa, tłumaczenie oświadczenia woli lub tłumaczenie prokury to dokumenty bardzo często tłumaczone w biurze tłumaczeń Lingua Nova. Gwarantujemy najwyższą jakość przekładu i chętnie udostępniamy referencje naszych Klientów do wglądu. Udzielamy 100% gwarancji na wykonane przez nas tłumaczenia. Podpisujemy dokumenty NDA (umowa o poufności z ang. non-disclosure agreement) lub też confidential disclosure agreement – CDA. Działamy zgodnie z procedurami RODO oraz wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100. Dostarczamy przesyłki w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na terenie Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy!