Tłumaczenie dokumentów unijnych

9 marca 2020
Tłumaczenia dokumentów unijnych

Tłumaczenie dokumentów unijnych a pluralizm w Unii Europejskiej

Jednym z fundamentów językowych Unii Europejskiej jest jednakowy status wszystkich języków jej państw członkowskich, a także zasada wielojęzyczności. Podstawą polityki wielojęzyczności jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W UE posługujemy się 24 oficjalnymi językami urzędowymi. Największa grupa osób posługuje się językiem niemieckim (Niemcy i Austria) oraz  francuskim (Francja, Belgia i Luksemburg). Biorąc pod uwagę mnogość języków, nie powinno nikogo dziwić, iż w strukturach UE tłumaczenia dokumentów unijnych realizowane są niemalże każdego dnia w ogromnych ilościach.

Języki urzędowe UE to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Tłumaczenia dokumentów unijnych obejmują całe spektrum materiałów, takich jak między innymi:

  • Dyrektywy: Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej;
  • Decyzje Unii Europejskiej;
  • Zalecenia Unii Europejskiej;
  • Opinie Unii Europejskiej;
  • Wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej;
  • Akty Prawne Unii Europejskiej;
  • Rozporządzenia i Akty Wykonawcze.

Przyjrzyjmy się niektórym rodzajom tłumaczeń dokumentów unijnych:

Tłumaczenie Dyrektywy to szczególny rodzaj tłumaczenia

Dyrektywa Unii Europejskiej to akt prawa, na podstawie którego prawodawcy poszczególnych państw członkowskich są zobowiązani do wprowadzenia w swoich krajach regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu. Jeśli tego nie zrobią, to każdy obywatel UE ma prawo powołać się na dyrektywę, która jest nadrzędna nad wszelkimi przepisami prawa krajowego.

Dyrektywy, które zostały przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejście w życie to termin wskazany w dyrektywie lub dwudziestego dnia od jej ogłoszenia. Państwa członkowskie mają od 1 do 3 lat na dostosowanie prawa krajowego do założeń i postanowień dyrektywy.

Tłumaczenie Decyzji to szczególny rodzaj tłumaczenia dokumentów unijnych

Wszystkie wydawane decyzje są stosowane bezpośrednio i są obowiązujące dla podmiotów, do których są skierowane. Podmiotem może tu być dane państwo UE, ale także konkretne przedsiębiorstwo.

Tłumaczenie Zalecenia to szczególny rodzaj tłumaczenia dokumentów unijnych

Wydając zalecenie, instytucja Unii Europejskiej proponuje rozwiązanie, jakie powinno wdrożyć państwo członkowskie, aby coś poprawić. Zalecenia nie są obligatoryjne.

Tłumaczenie Opinii to szczególny rodzaj tłumaczenia dokumentów unijnych

Wydając opinie, instytucja Unii Europejskiej (Komisja, Rada, Parlament, Komitet Regionów czy też Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny) wydaje oświadczenia pokazujące jej własny punkt widzenia na sprawę. Opinie, tak jak w przypadku zaleceń, również nie są obligatoryjne.

Tłumaczenie Projektu i Tłumaczenie Wniosku Unijnego

Chcąc otrzymać dotację na nowy projekt, przedsięwzięcie w programie regionalnym czy krajowym, będziemy musieli niekiedy przetłumaczyć projekt unijny. Tłumaczenie projektówtłumaczenie wniosku unijnego przez Biuro  Lingua Nova może objąć takie programy operacyjne jak: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejski Instrument Sąsiedztwa, Infrastruktura i Środowisko, a także Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa czy Polska Wschodnia.

Tłumaczenie Aktu Prawnego Unii Europejskiej

Akty Prawne Unii Europejskiej składają się na jej system prawny. Podstawowym podziałem prawa jest podział na prawo pierwotne oraz prawo wtórne. Prawo pierwotne stanowią państwa będące członkami UE, zaś prawo wtórne stanowią instytucje UE. Umowy międzynarodowe (przede wszystkim Traktaty) zawierane przez Państwa członkowskie to przykład prawa pierwotnego. Prawo wtórne składa się z olbrzymiej ilości aktów prawnych.

Tłumaczenie Rozporządzenia i Tłumaczenie Aktu Wykonawczego

Rozporządzenie UE to przepis prawa w krajach wspólnoty UE. Rozporządzenia mają charakter wiążący i wchodzą w życie zgodnie z terminem zawartym w rozporządzeniu bądź też 20 dni od jego ogłoszenia. Podlegają też publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Do rozporządzeń dodawane są Akty Wykonawcze. Władze krajów członkowskich muszą uchylać wszelkie przepisy, które są sprzeczne z wydawanymi rozporządzeniami.

Biuro Tłumaczeń Lingua Nova to firma o zasięgu ogólnopolskim. Zawsze wykonujemy bezpłatną wycenę i doradzamy. Każde nasze tłumaczenie dokumentów unijnych takich jak: tłumaczenie dyrektywy, tłumaczenie decyzji, tłumaczenie zalecenia, tłumaczenie opinii, tłumaczenie projektu, tłumaczenie wniosku unijnego, tłumaczenie aktu prawnego, a także tłumaczenie rozporządzenia i tłumaczenie aktu wykonawczego objęte jest dożywotnią gwarancją. Wszystkie nasze tłumaczenia na życzenie klienta archiwizowane są też w bazie tłumaczeń.

Przekład zawsze podlega starannemu procesowi kontroli jakości, zgodnemu z najnowszymi wytycznymi norm serii  PN-EN ISO 17100. Przetłumaczone teksty dostarczamy zawsze na czas, a koszt dostawy tłumaczenia w Polsce pozostaje również po naszej stronie. Chętnie udostępniamy i dzielimy się także naszymi referencjami.