Tłumaczenie dyplomu, tłumaczenie suplementu do dyplomu, tłumaczenie indeksu

23 października 2020
Tłumaczenie dyplomu

Tłumaczenie dyplomu

Bardzo często musimy dokonać tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów. Dyplom ukończenia studiów wydawany jest przez uczelnię w terminie maksymalnie jednego miesiąca po złożeniu obrony pracy magisterskiej. Najczęściej w państwach spoza Unii Europejskiej, np.: w Kanadzie, USA czy Australii będziemy potrzebowali pełnego tłumaczenia przysięgłego dyplomu. Dyplomy w tych krajach bowiem będą wymagały zatwierdzenia przez np. władze konkretnej uczelni. Proces ten nazywany jest nostryfikacją dyplomu.

W Lingua Nova wykonamy tłumaczenie dyplomu, tłumaczenie suplementu do dyplomu, tłumaczenie indeksu, a także tłumaczenie świadectwa dojrzałości czy świadectwa ukończenia studiów. Wycena oraz dostawa przetłumaczonego tekstu jest zawsze bezpłatna. W celu dokonania wyceny należy przesłać dokumenty na adres: kursy@linguanova.com.pl, lub zadzwonić pod numer 22-584 10 35 . Można również wypełnić poniższy formularz:

 

  1

  JĘZYK

  2

  ZAŁĄCZ PLIK


  3

  WYBIERZ (*)

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie przysięgłeTłumaczenie ustneInne (napisz w Uwagach jakie)

  4

  WYŚLIJ ZAPYTANIE


  (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawienia wyceny tłumaczenia telefonicznie lub poprzez e-mail

  (*) Akceptuję politykę prywatności

   

  Tłumaczenie dyplomu w Polsce

  Nostryfikacja dyplomu może przebiegać również w Polsce. Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

  Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą„, przyjętym przez Konwencję Lizbońską nazwy stopni naukowych oraz tytuły zawodowe powinny być pozostawione w oryginalnym brzmieniu. Samo tłumaczenie nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Zrównanie stopni i tytułów naukowych w Polsce oraz tytułów zawodowych za granicą jest formą uznania ich równoważności, o czym mówi art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym .

  Zaświadczenie o równoważności wykształcenia uzyskanego za granicą uzyskuje się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ul. Hoża 20 lub ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel.: 22 52 92 718, e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl

  Do tego potrzebne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego

  Tłumaczenie przysięgłe, to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę zaufania publicznego, która musi mieć zdany egzamin ministerialny na tłumacza przysięgłego, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każda pieczęć, podpis i adnotacja w dyplomie musi zostać opisana zgodnie z wytycznymi ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Każda strona wykonanego tłumaczenia musi zostać opieczętowana i podpisana własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego lub też podpisem elektronicznym (choć ten jest jeszcze bardzo rzadko używany). Dlatego też wykonując tłumaczenie przysięgłe należy spodziewać się, że faktycznych stron przetłumaczonego tekstu może być znacznie więcej.

  Tłumaczenie suplementu do dyplomu

  Tłumaczenie suplementu do dyplomu lub części B dyplomu. Suplement do dyplomu, to uszczegółowienie dyplomu i jego integralna część. Otrzymują go studenci, którzy ukończyli studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz inżynierskie.

  Suplement do dyplomu zawiera informacje, które ułatwiają pracodawcom i instytucjom edukacyjnym zrozumienie kwalifikacji absolwenta uczelni wyższej.

  Tłumaczenie suplementu dyplomu zawiera informacje na temat osiągnięć absolwenta, w tym punktów zaliczeniowych, ocen i zakresu przerobionego materiału i zawiera informacje o:

  • rodzaju i poziomie uzyskanych kwalifikacji;
  • instytucji, która wydała dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji;
  • programie studiów i uzyskanych wynikach;
  • specyfice krajowego systemu edukacji;

  Tłumaczenie indeksu

  Indeks, to dokument najczęściej potwierdzający bycie studentem, w którym zapisywane są oceny z egzaminów czy też zaliczeń. Istnieją również  indeksy dla słuchaczy szkół dla dorosłych i dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży. W niektórych uczelniach od kilku lat funkcjonują elektroniczne indeksy. Wyciąg z takiego elektronicznego indeksu również podlega tłumaczeniu przysięgłemu.

  Tłumaczenie High School Diploma

  Tłumaczenie high school diploma

  Nie jest to tłumaczenie dyplomu – jakby się mogło wydawać , ale tłumaczenie świadectwa maturalnego z USA. Tłumaczenie świadectw maturalnych, czy świadectw ukończenia szkoły średniej można sprawdzić tutaj.